• "Монголын унаган байгалийн хүлцэл,

  тогтворжилтыг хангах нь" төсөл

 • ЭХ байгальдаа ээлтэй хандацгаая

  Ногоон хөгжлийн төлөө

 • Биологийн олон янз байдлын хамгааллын төлөө

  Тогтвортой хөгжлийн төлөө

Зэрлэг ан амьтан ургамал

Ойн тогтвортой менежмент

Биологийн олон янз байдлын хамгаалал

Эко системийн үйлчилгээ

Цаг үеийн мэдээ

ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ ҮР ДҮН

  Малчин өрхийн орлого дан ганц мал аж ахуйгаас бүрддэг хамаарлыг бууруулан малчдын амьжиргааны эх үүсвэрийг төрөлжүүлж, бизнесийг хөгжүүлэх замаар 150 ажлын байр бий болгоно.

  Төсөл хэрэгжүүлэх газар нутагт 300,000 га доройтсон бэлчээр,  20,000 га сэрүүн бүсийн ой, 25,000 га заган ойг нөхөн сэргээх  менежментийн сайн арга туршлагыг нэвтрүүлнэ.

  Зорилтод 4 аймгийн нутаг дахь биологийн олон янз байдалд чухал ач холбогдолтой газруудад улсын болон орон нутгийн хамгаалалттай газар нутгийн хэмжээг 0.9 сая.га гаар өргөтгөхад дэмжлэг үзүүлэх

  Төслийн зорилтот газар нутагт буй Цоохор ирвэс, Харсүүлтий зээр, Аргаль хонь, Халиун буга, Баданга хүдэр зэрэг нэн ховор, ховор амьтан мөн Зүүнгарын улаан гоёоны амьдрах орчныг сайжруулах замаар тархац, тоо толгойг  нэмэгдүүлнэ.

  Биологийн олон янз байдлын хамгаалал, экосистемийн үйлчилгээг дэмжих эрхзүйн орчин, санхүүгийн механизм, хэрэгжүүлэх чадавхи сайжирсан байна.

  Төслийн  газар нутгийн  4 аймгийн 13 сумын  25,613 хүн шууд ашиг хүртэнэ.

Төслийн баг

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨ